GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

1. Definícia pojmov a osôb:

1.1 Prevádzkovateľom je Dúhová iniciatíva, Športová 5282/27, 905 01 Senica, IČO: 54998891, info@duhovainiciativa.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2 Dotknutou osobou je návštevník webovej stránky, ktorý sa registroval alebo uzatvoril kúpnu či darovaciu zmluvu, vyplnil kontaktný formulár, nadobúdateľ licencie, záujemca o licenciu a používateľ.

1.3 Webové stránky sú prevádzkované najmä pod doménou duhovainiciativa.sk a duhovainiciativa.cz (ďalej len „portál“). 

1.4 Informačnými systémami sú informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

2. Ochrana osobných údajov

2.1 Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.

2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený získavať a uchovávať osobné údaje dotknutých osôb a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.

2.3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.

2.4 Registrovaním na portál alebo vyplnením kontaktného formulára, a označením príslušného políčka osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 1. kúpna zmluva,
 2. licenčná zmluva,
 3. dohoda o registrácii na portál,
 4. zákon č. 18/2018 Z. z,
 5. darovacia zmluva.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné ale nevyhnuté na plnenie zmluvy.

4. Oprávnené záujmy

4.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe nasledovných oprávnených záujmov: ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality, priamy marketing.

4.2 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania založeného na tomto právnom základe, a požiadať o ich výmaz.

5. Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

 1. uzavretia zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 2. uzavretia dohody o registrácii na portál, a plnenia jej predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 3. ochrany majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov,
 4. prevencie a detekcie počítačovej kriminality.
 5. uzavretia darovacej či kúpnej zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 6. prijatia darov,
 7. odoslania tovaru,
 8. vybavovania žiadostí a sťažností,
 9. predkladanie ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie, za účelom vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru a skvalitňovania služieb, realizácie spotrebiteľských súťaží, informovanie o novinkách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách,
 10. odosielania marketingových informácií formou noviniek e-mailom (newsletter) v prípade predchádzajúceho súhlasu.

6. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: IP adresa – pre účely zabezpečenia portálu a prevencie počítačovej kriminality, prihlasovacie meno – pre možnosť prihlásenia sa do portálu, mailová adresa, telefónne/mobilné číslo, meno, priezvisko, adresa, krajina – za účelom vytvorenia darovacej či kúpnej zmluvy a prípadného kontaktovania, údaje o prehliadači – pre účely zabezpečenia portálu a prevencie počítačovej kriminality.

7. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v súlade so ZOOU iba tým subjektom, ktorým má zákonnú povinnosť ich poskytnúť, a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zoznam príjemcov, ktorí v prípade potreby spracúvajú osobné údaje: Google Inc. (Google Analytics, Google Pay), Stripe, bankové inštitúcie, Apple Inc. (najmä Apple Pay), Mailgun Technologies, vpsFree.cz z.s., Cloudflare Inc., Bunnyway d.o.o., ECOMAIL.CZ, s.r.o., Microsoft Corporation (Azure). Zoznam ďalších príjemcov je zverejnený na internetovej stránke portálu.

8. Retenčná doba – doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva a uchováva počas trvania zmluvy a/alebo dohody a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv Prevádzkovateľa zo zmluvy alebo dohody. Údaje sú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od zániku dohody či zmluvy alebo po skončení zákonných lehôt. Ak boli údaje poskytnuté za iným účelom, ako je plnenie dohody či zmluvy, údaje sú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia Dotknutej osoby do portálu.

9. Profilovanie klientov

Prevádzkovateľ môže za účelom obozretného podnikania, zlepšovania kvality poskytovaných služieb, tvorby nových produktov vykonávať profilovanie dotknutých osôb.

10. Práva dotknutej osoby

10.1 Dotknutá osoba má najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov [t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné], právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

10.2 Dotknutá osoba môže podať návrhy, sťažnosti, podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky na e-mailovej adrese info@duhovainiciativa.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

11. Cookies

11.1 Čo sú cookies? 

(a) Aby náš portál fungoval správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b) Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.        

11.2 Aké používame cookies?  

(a) Používame naše dočasné, ako aj permanentné funkčné cookies. Niektoré funkčné cookies sa nedajú vypnúť, pretože by bez nich Webová stránka nefungovala.  Iné Webovej stránke umožňujú bezpečnejšie fungovať a zapamätať si vaše kroky a preferencie (napr. zapamätať si vaše prihlasovacie údaje) tak, aby ste si ich nemuseli opakovane zadávať pri každej návšteve Webovej stránky.

(b) Portály spadajúce pod tieto Zásady ochrany osobných údajov nepoužívajú cookies tretích strán. 

11.3 Ako nastaviť cookies?              

V prípade, že portál využíva cookies vás pri prvej návšteve informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Neskôr sa môžete rozhodnúť prijať alebo odmietnuť cookies výberom príslušných nastavení cookies. Zakázanie cookies zvyčajne vedie tiež k deaktivácii určitých prvkov a funkcií Webovej stránky. Preto sa odporúča, aby ste súbory cookies nezakazovali. 

12. Záverečné ustanovenia

Tento dokument bol zverejnený na portáli duhovainiciativa.sk a duhovainiciativa.cz 21.02.2024. K tomuto dátumu je platný a účinný.

Kontakt

info@duhovainicativa.cz

+421 2/2220 57 08

O nás

Provozujeme největší LGBT+ komunitní aplikaci, magazín a sociální profily. Naše dlouhodobé aktivity jsou zaměřeny na zrovnoprávnění LGBT+ lidí. Naše appka Duhy vytváří bezpečné prostředí pro více než 20 000 lidí z komunity.